Podmínky služby

Před používáním Platformy a vstupem do ní služeb nebo jejich části si prosím pečlivě přečtěte následující podmínky obsažené v těchto podmínkách. Vezměte prosím na vědomí, že váš přístup k Platformě a službám nebo jakékoli jejich části a jejich používání se řídí těmito Podmínkami, jakož i platnými zákony a předpisy. Svým přístupem k platformě a službám nebo jakékoli jejich části a jejich používáním neodvolatelně a bezpodmínečně souhlasíte s tím, že budete vázáni všemi podmínkami uvedenými v těchto Podmínkách. Pokud s těmito Podmínkami nebo s jakýmkoli jejich ustanovením nesouhlasíte, nemáte oprávnění k přístupu k jakékoli části Platformy a/nebo Služeb ani k jejich jinému využívání a musíte s okamžitou platností ukončit přístup k Platformě a Službám nebo jakékoli jejich části a jejich využívání.

Úvodní ustanovení

 1. REFEREE RECORDER je online platforma s kompletními službami (dále "Platforma") vytvořená a navržená tak, aby vám poskytovala software, technologie, datové kanály a služby nabízené prostřednictvím Platformy za účelem nahrávání, vytváření, prohlížení, procházení a sdílení video obsahu ze sportovních utkání ("Váš obsah") kdekoli na světě (souhrnně "Služby"). Platforma se skládá z webu (www.refereerecorder.com) a aplikace (verze pro počítače www.app.refereerecorder.com a/nebo mobilní aplikace dostupné v App Store a Google Play).
 2. Platformu vlastní a provozuje společnost Referee Recorder, spol. s r. o., Na Výspě 1823/64, Praha 4, 14700, společnost založená a existující podle práva České republiky s IČO: 26137836 (dále jen "Referee Recorder" nebo jen "My", např. naše služby...).
 3. Tyto Podmínky se vztahují na vás (jako "Uživatele"), když používáte Platformu bez ohledu na váš záměr, jakmile se zaregistrujete a vytvoříte si účet na Platformě a používáte Služby. Pro přístup ke službám se musíte zaregistrovat a vytvořit si účet na Platformě a splnit další podmínky v souladu s těmito Podmínkami a pokyny uvedenými na Platformě.
 4. Tyto Podmínky poskytování služeb (dále jen "Podmínky") tvoří právně závaznou dohodu mezi vámi a společností Referee Recorder v souvislosti s vaším přístupem a používáním Platformy a služeb. Referee Recorder vám tímto uděluje oprávnění k přístupu k Platformě a službám a jejich používání v souladu těmito Podmínkami.
 5. Návštěvou a používáním Platformy nebo přístupem ke Službám a jejich používáním tyto podmínky přijímáte. Tímto berete na vědomí a v plném rozsahu souhlasíte s tím, že od tohoto okamžiku bude Referee Recorder považovat váš přístup na Platformu nebo používání Služby za souhlas s Podmínkami.

Váš účet

 1. Abyste mohli využívat Služby, musíte se zaregistrovat – vytvořit si svůj účet.
 2. Při vytváření účtu musíte uvést svou e-mailovou adresu a přesné a úplné informace a údaje uvedené na Platformě. Zaručujete se a prohlašujete, že veškeré informace a údaje poskytnuté společnosti Referee Recorder jsou pravdivé, přesné a úplné a že budete všechny tyto informace podle potřeby aktualizovat, aby byla zachována jejich pravdivost, přesnost a úplnost. Nesete výhradní odpovědnost za činnost, která se odehrává na vašem účtu, a musíte udržovat své uživatelské heslo v bezpečí. Jakékoli narušení bezpečnosti nebo neoprávněné použití vašeho účtu musíte neprodleně oznámit společnosti Referee Recorder. Společnost Referee Recorder nenese odpovědnost za žádné ztráty způsobené neoprávněným použitím vašeho účtu.
 3. Můžete mít přístup k více než jednomu Účtu, nemůžete si však vytvořit další Účet se stejným e-mailem. Váš Účet je nepřenosný a nikdy nesmíte používat Účet jiného uživatele.

Předplatné a platby

 1. Souhlasíte s tím, že některé funkce a vlastnosti Služeb podléhají předplatnému a platbám, jak je uvedeno na Platformě.
 2. Obsah předplatného a platby za nákup prémiového členství jsou uvedeny na Platformě. Pokud se rozhodnete si pořídit Prémiové členství, neodvolatelně a bezpodmínečně souhlasíte s tím, že budete platit poplatky související s tímto Prémiovým členstvím podle platebních pokynů uvedených na Platformě a podmínek stanovených v těchto Podmínkách.
 3. Před objednáním a zakoupením Prémiového členství musíte poskytnout pravdivé, úplné a přesné fakturační údaje, včetně údajů o způsobu platby - např. údaje o bankovní kartě nebo jiné údaje (pokud jsou na Platformě uvedeny). Poskytnutím svých platebních údajů při registraci nebo kdykoli později zaručujete a prohlašujete, že tyto údaje o způsobu platby a fakturační údaje jsou úplné, správné a přesné.
 4. Tímto potvrzujete a přijímáte, že fakturační údaje, které nám poskytujete prostřednictvím účtu, jsou pravdivé, úplné a správné a že jsme oprávněni vám účtovat a fakturovat prostřednictvím elektronické komunikace.
 5. Prémiové členství můžete platit měsíčně nebo ročně, pokud je to dostupné v Platformě. Na základě zvoleného období vám budeme účtovat poplatek (dále jen "poplatek"). Veškeré platby Poplatků jsou splatné k prvnímu dni každého období Prémiového členství (dále jen "Den platby") a my vám můžeme kdykoli v Den platby a po něm účtovat poplatky na základě vámi dříve zvoleného způsobu platby za účelem vyrovnání našich pohledávek.
 6. Prémiové členství můžete kdykoli zrušit z jakéhokoli důvodu nebo bez uvedení důvodu. Zrušení Prémiového členství nemá vliv na vaši povinnost uhradit Poplatek, který se stal splatným ještě, než jste nám oznámili a doručili žádost o zrušení členství. Pokud zrušíte Prémiové členství po Dni platby, bude Vaše Prémiové členství zrušeno k poslednímu dni období Vašeho Prémiového členství, ke kterému se tento Den platby vztahuje.
 7. Můžeme vám poskytnout bezplatné zkušební období používání Prémiového členství (pokud je na Platformě poskytováno), během něhož můžete Prémiové členství používat bezplatně (dále „Bezplatné zkušební období"). Vezměte prosím na vědomí, že na Bezplatné zkušební období nemáte nárok a poskytnutí bezplatného zkušebního období je výhradně na našem uvážení.
 8. Pokud nezrušíte Prémiové členství nejpozději poslední den Bezplatného zkušebního období, bude vám první den následující po posledním dni Zkušebního období zdarma automaticky účtován Poplatek za zvolené Prémiové členství. V takovém případě bude prvním dnem platby den následující po posledním dni Zkušebního období zdarma. Pokud zrušíte Prémiové členství před koncem Zkušebního období zdarma, bude Prémiové členství zrušeno v poslední den Zkušebního období zdarma.
 9. Souhlasíte a zmocňujete nás, abychom vám prostřednictvím vaší platební metody účtovali jakékoli částky, které mají být zaplaceny nebo jsou po splatnosti.
 10. Pokud je vám to na Platformě k dispozici, můžete v průběhu prémiového členství změnit způsob platby (např. potřebujete změnit platební kartu).
 11. Pokud používáte Aplikaci na platformě Apple, můžete objednávat a platit prostřednictvím App Store. Přečtěte si prosím článek „Nákupy přes App Store„.

Obsah uživatele

 1. V Aplikaci můžete vytvářet datový obsah, např. utkání, videoklipy, videozáznamy zápasů, poznámky, účetnictví, statistické údaje aj. ("Váš obsah").
 2. Zachováte si veškerá vlastnická práva k Vašemu obsahu, ale jste povinni nám poskytnout omezená licenční práva.
 3. Chápete a souhlasíte s tím, že nesete výhradní odpovědnost za Váš obsah a důsledky jeho zveřejnění, publikování nebo sdílení. Neschvalujeme žádný Váš obsah ani názory, doporučení nebo rady v něm vyjádřené a výslovně se zříkáme jakékoli odpovědnosti v souvislosti s Vaším obsahem.
 4. Prohlašujete a zaručujete, že máte (a po dobu používání platformy budete mít) všechny potřebné licence, práva, souhlasy a povolení, které jsou nezbytné k tomu, abychom mohli váš obsah používat pro účely poskytování a používání Platformy z naší strany a jinak používat váš obsah způsobem, který předpokládá Platforma a tyto Podmínky.
 5. Souhlasíte s tím, že nebudete vytvářet, ukládat a sdílet žádný Váš obsah, který obsahuje materiál, jehož držení je v zemi, kde máte bydliště, nezákonné, nebo který by bylo nezákonné, abychom jej používali nebo drželi v souvislosti s poskytováním Platformy.
 6. Souhlasíte s tím, že Váš obsah vytvořený, uložený a sdílený na Platformě nebude obsahovat žádný materiál chráněný autorskými právy třetích stran nebo materiál, který je předmětem jiných vlastnických práv třetích stran (včetně práva na soukromí nebo práva na publicitu), pokud nemáte formální licenci nebo povolení od oprávněného vlastníka.
 7. Po zjištění jakéhokoli možného porušení těchto Podmínek si vyhrazujeme právo (ale nemáme žádnou povinnost) rozhodnout, zda váš obsah splňuje požadavky na obsah stanovené v těchto Podmínkách, a můžeme takový obsah kdykoli bez předchozího upozornění a podle vlastního uvážení odstranit a/nebo ukončit váš přístup za nahrání obsahu, který je v rozporu s těmito Podmínkami.

E-shop

 1. Podáním objednávky potvrzujete, že jste se před uzavřením smlouvy seznámili s těmito Podmínkami zejména s uvedenými prohlášeními a zárukami.
 2. Ceny zahrnují DPH a další případné daně a poplatky, které jste povinni zaplatit za daný produkt (bez poplatků za dopravu, inkaso.
 3. Pro platby přijímáme následující platební způsoby plateb: Platba kartou online, přičemž zadané údaje o kartě si příslušná banka zapamatuje a použije je pro budoucí platby (tuto možnost můžete zrušit), Pay Pal
 4. Doručení
  1. Zboží dodáváme buď ve spolupráci s přepravní společností, nebo elektronicky (digitální obsah - předplatné).
  2. Informace o přesné době dodání jsou uvedeny v e-mailovém dopise zaslaném po nákupu. Dodací lhůta a poplatky závisí na možnosti zvolené v objednávce.
  3. Dodání fyzického zboží je omezeno státními svátky v místě odeslání a doručení.
 5. Záruční podmínky se řídí příslušnými právními předpisy. Obecně platí, že záruka trvá 2 roky od chvíle, kdy obdržíte zboží.
 6. Odstoupení od smlouvy 
  1. Od smlouvy můžete odstoupit (není-li dále stanoveno jinak) ve lhůtě 30 dnů počínaje dnem převzetí zboží (kupní smlouvy); převzetí poslední dodávky (smlouvy o koupi několika druhů zboží/dodání několika částí); nebo převzetí první dodávky (průběžné smlouvy); a to buď písemně zasláním oznámení o odstoupení od smlouvy na naši adresu, nebo vyplněním kontaktního formuláře dostupného na našich webových stránkách, nebo zasláním oznámení poštou na adresu sídla naší společnosti.
  2. V případě odstoupení od smlouvy jste povinni námi dodané zboží vrátit a učinit tak na své náklady bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 7 dnů od odstoupení od smlouvy.
  3. Zboží je třeba vrátit kompletní, tj. spolu s dodaným příslušenstvím a kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, v původním obalu (je-li to možné) a ve stavu a hodnotě, v jakém jste zboží od nás obdrželi.
  4. Odpovídáte za případné snížení hodnoty zboží způsobené nakládáním se zbožím jinak, než jak to vyžaduje povaha a vlastnosti zboží.
  5. Odstoupením od smlouvy se Vám vrací celá částka zaplacená podle smlouvy, přičemž tuto částku Vám vrátíme bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od odstoupení od smlouvy, a to při použití stejného způsobu platby, jaký byl sjednán ve smlouvě.
  6. Odstoupením od smlouvy Vám může být stejně tak vrácena celá zaplacená částka až poté, co nám bude zboží vráceno a my jej obdržíme.
  7. Berete na vědomí, že pokud je zboží dodáno spolu s případnými dary, uzavíráme s Vámi darovací smlouvu s podmínkou, že tato darovací smlouva zaniká, jakmile využijete svého práva a odstoupíte od kupní smlouvy, přičemž jste povinni vrátit předmětné zboží spolu s dary a vším, co jste v souvislosti s ním získali; pokud nebude vráceno, bude totéž považováno za bezdůvodné obohacení. Pokud zisk získaný bezdůvodným obohacením nelze vrátit, můžeme požadovat peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny.

Obecná ustanovení

 1. 1. Platformu poskytuje společnost Referee Recorder spol. s r. o. (dále jen "my") a prostřednictvím těchto Podmínek vám tímto poskytujeme odvolatelnou, omezenou, nevýhradní, nepřenosnou licenci k přístupu a používání Platformy a Služeb výhradně pro vaši osobní potřebu. Vaše používání Platformy a Služeb a všech jejich částí je podmíněno tím, že budete nadále dodržovat podmínky uvedené v těchto podmínkách. Výslovně berete na vědomí a souhlasíte s tím, že na vás nepřevádíme žádné vlastnické právo nebo právo duševního vlastnictví ani žádný nárok na Platformu a/nebo Služby nebo jakoukoli jejich část.
 2. Služby nesmíte používat a tyto Podmínky nesmíte přijmout, pokud nejste plnoletí, abyste s námi mohli uzavřít závaznou smlouvu, nebo jste osoba, které zákony země, v níž máte bydliště nebo z níž přistupujete ke Službám nebo je používáte, zakazují přijímat nebo používat Služby.
 3. Na základě vlastního uvážení můžeme zvolit jiný způsob platby, kterým vám bude účtována jakákoli dlužná částka podle těchto Podmínek. Pokud nám z jakéhokoli důvodu nezaplatíte jakoukoli platbu splatnou podle těchto Podmínek nebo pokud vám podle těchto Podmínek strhneme z vaší platební karty částku a platba neproběhne, jsme oprávněni pozastavit vaše prémiové členství.
 4. Můžeme kdykoli pozastavit poskytování Služeb, aniž bychom za to nesli odpovědnost, pokud se důvodně domníváme, že používáte, šíříte nebo zpřístupňujete jakoukoli část Služeb (včetně vašeho obsahu) jinak než v souladu s těmito Podmínkami a platnými zákony a předpisy; nebo jakákoli vaše činnost pravděpodobně porušuje (nebo porušila) naše práva či práva třetích stran; nebo poskytování Služeb (nebo jejich části) se stalo nesouladným s: (i) jakýmkoli zákonem a/nebo předpisem platným v souvislosti s poskytováním Platformy a/nebo Služeb; a/nebo (ii) jakoukoli akreditací, povolením nebo jiným právem, které nám bylo uděleno nebo které máme. O svém záměru pozastavit poskytování Služby vás budeme předem informovat v souladu s těmito Podmínkami, s výjimkou případů, kdy se důvodně domníváme, že je třeba Službu pozastavit okamžitě, aby se zmírnily případné ztráty, škody nebo nároky.
 5. Veškerá práva duševního vlastnictví týkající se Platformy a/nebo Služeb jsou a zůstanou naším vlastnictvím. Tímto na nás bezplatně převádíte (případně i formou současného postoupení budoucích práv) veškerá zákonná a prospěšná práva, licence, vlastnická práva, zájmy (mimo jiné včetně autorských práv a veškerých dalších práv duševního vlastnictví), které můžete čas od času získat nebo držet na celém světě k Platformě a/nebo Službám bez jakýchkoli práv třetích stran absolutně, s plnou zárukou vlastnictví po celou dobu trvání těchto práv (včetně všech jejich prodloužení, zpětných převodů a obnovení) a budete v jakékoli jurisdikci, kde takový převod nenabude účinnosti, držet tato práva ve prospěch Referee Recorder absolutně.
 6. Veškerý obsah a materiál, který nám poskytnete, nahrajete, uložíte, distribuujete, zveřejníte, zobrazíte nebo jinak zpřístupníte na Platformě nebo jejím prostřednictvím, je vytvořen, vlastněn a kontrolován námi. Tímto prohlašujete a zaručujete, že váš obsah a materiál, který zpřístupníte na Platformě nebo jejím prostřednictvím, neporušil a neporuší žádným způsobem platné zákony a předpisy, jakož i práva a oprávněné zájmy třetích stran, a že v případě, že je použití takového obsahu závislé na souhlasu třetí strany, byl takový obsah předem udělen a/nebo získán. Ve vztahu k Obsahu a materiálu, který zpřístupníte na Platformě nebo jejím prostřednictvím a který podle platných právních předpisů nemůže být ve vlastnictví společnosti Referee Recorder, tímto udělujete společnosti Referee Recorder bezvýhradní, celosvětovou, trvalou, bezplatnou, plně hrazenou licenci a sublicenční právo (prostřednictvím více úrovní) k použití takového Obsahu a materiálu jakýmkoli způsobem povoleným platnými právními předpisy.
 7. Berete na vědomí, že Platforma může obsahovat odkazy na webové stránky třetích stran, inzerenty, služby, speciální nabídky nebo jiné akce či aktivity, které nejsou v našem vlastnictví ani pod naší kontrolou. Žádné takové stránky, informace, materiály, produkty nebo služby třetích stran neschvalujeme ani za ně nepřebíráme žádnou odpovědnost. Pokud z Platformy vstoupíte na webovou stránku třetí strany, činíte tak na vlastní nebezpečí a berete na vědomí, že se tyto Podmínky ani naše Zásady ochrany osobních údajů na používání takových stránek nevztahují.
 8. Nesmíte
   1. vytvářet falešnou identitu za účelem uvedení ostatních v omyl nebo se vydávat za jakoukoli osobu či subjekt;
   2. porušovat platné místní, státní, národní nebo mezinárodní právní předpisy;
   3. poskytovat licence, sublicence, prodávat, dále prodávat, převádět, postupovat, distribuovat nebo jinak komerčně využívat či zpřístupňovat Služby nebo Platformu nebo jakoukoli její část jakékoli třetí straně. Souhlasíte s tím, že nebudete používat Platformu ke komerčním účelům, pokud k tomu nezískáte náš předchozí písemný souhlas.
   4. upravovat nebo vytvářet odvozená díla na základě Platformy a Služeb;
   5. vytvářet internetové "odkazy" na Platformu nebo Služby, zrcadlit či zpřístupňovat pomocí tzv. frame-ování Platformu na jakémkoli jiném serveru nebo bezdrátovém či internetovém zařízení bez naše písemného souhlasu
   6. provádět zpětné inženýrství nebo přistupovat k Platformě za účelem návrhu, kopírování nebo vytvoření nebo konkurenčního produktu či služby, navrhovat nebo vytvářet produkt s využitím podobných myšlenek, vlastností, funkcí nebo grafiky Platformy a Služeb
   7. kopírovat, reprodukovat, distribuovat, přenášet, vysílat, zobrazovat, prodávat, licencovat nebo jinak využívat jakýkoli obsah pro jakékoli jiné účely bez předchozího písemného souhlasu z naší strany
   8. obcházet, vypínat nebo jinak zasahovat do jakýchkoli bezpečnostních funkcí Platformy. Nesmíte spouštět ani se pokoušet spouštět automatizované programy nebo skripty, webové indexery, roboty, viry nebo jakýkoli program, který může provádět vícenásobné požadavky na server nebo nepřiměřeně zatěžuje nebo omezuje provoz a/nebo výkonnost Platformy.
   9. zasahovat do integrity nebo výkonu Platformy nebo dat v ní obsažených nebo je narušovat nebo se pokoušet získat neoprávněný přístup k Platformě nebo souvisejícím systémům či sítím.
 9. Máme právo, nikoli však povinnost, monitorovat jakoukoli činnost a obsah související s Platformou a Službami. Můžeme prošetřit jakékoli nahlášené porušení těchto Podmínek nebo stížnosti a podniknout jakékoli kroky povolené příslušnými zákony, které považujeme za vhodné.
 10. Vyhrazujeme si právo kdykoli a bez předchozího upozornění pozastavit nebo zrušit váš účet nebo omezit, zakázat nebo trvale zakázat váš přístup a používání Platformy nebo Služeb (nebo jejich části), pokud se podle našeho vlastního uvážení důvodně domníváme, že jste se zapojili nebo se můžete zapojit do činností, které porušují tyto Podmínky.
 11. Přestože se snažíme poskytovat spolehlivé a funkční služby, Platforma (nebo jakákoli její část) a Služby (nebo jakákoli jejich část) včetně jakýchkoli informací, dat nebo materiálů z nich vyplývajících, a neposkytujeme vám v souvislosti s nimi žádné záruky ani prohlášení.
 12. Na tyto Podmínky ani na Platformu nebo kteroukoli ze Služeb se nevztahují žádné podmínky, záruky ani jiné podmínky (výslovné ani předpokládané, včetně jakýchkoli předpokládaných podmínek týkajících se uspokojivé kvality, vhodnosti pro daný účel nebo shody s popisem), s výjimkou případů, kdy jsou výslovně uvedeny v těchto Podmínkách.
 13. Tímto se zavazujete, že nás odškodníte a zbavíte odpovědnosti za jakékoli škody (přímé, nepřímé, sankční, náhodné, zvláštní, exemplární, následné nebo jakékoli škody za ztrátu používání, dat, podnikání nebo zisku), náklady, úkony, právní kroky, nároky, výdaje (včetně jakýchkoli právních poplatků a nákladů, soudních poplatků atd.), které nám vzniknou jako přímý nebo nepřímý důsledek některého z následujících faktorů:
  1. Vašeho porušení těchto Podmínek nebo jakéhokoli jejich ustanovení, včetně jakéhokoli neplnění Vašich povinností v souladu s těmito Podmínkami;
  2. jakékoli záruky nebo prohlášení, které jste poskytli podle těchto Podmínek nebo které jste poskytli při přístupu k Platformě a/nebo službám a jejich používání, které jsou nesprávné nebo jakýmkoli způsobem zavádějící; nebo
  3. jakéhokoli vašeho nedbalostního jednání nebo opomenutí, s výjimkou případů, kdy je taková ztráta, škoda, nárok, žaloba nebo výdaj způsoben výhradně nedbalostí nebo jiným protiprávním jednáním či opomenutím z naší strany.
 14. Souhlasíte s tím, že nesete výhradní odpovědnost (a že my neneseme žádnou odpovědnost vůči vám ani žádné třetí straně) za jakékoli porušení vašich povinností podle těchto podmínek a za důsledky (včetně jakékoli ztráty nebo škody, která nám může vzniknout) takového porušení.
 15. Neustále inovujeme naše služby, abychom jejich uživatelům poskytli co nejlepší zážitek. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že podoba a povaha platformy se může čas od času změnit, aniž byste o tom byli předem informováni.
 16. Vyhrazujeme si právo vypnout služby na dobu nezbytně nutnou ke spuštění nových funkcí nebo odstranění některých případných problémů.
 17. Tyto podmínky můžeme čas od času jednostranně aktualizovat, měnit, upravovat, doplňovat nebo aktualizovat bez předchozího upozornění zveřejněním zde a vy budete takovou novou verzí podmínek vázáni, pokud budete pokračovat v používání platformy po zveřejnění nové verze podmínek.
 18. Tyto Podmínky (včetně všech mimosmluvních závazků z nich vyplývajících) se řídí právem České republiky. 18. Jakékoli spory nebo nároky vyplývající z těchto Podmínek nebo s nimi související nebo nároky na jejich porušení budou řešeny výhradně u příslušného okresního soudu v Praze příslušného podle sídla naší společnosti.
 19. Smlouva je uzavřena v anglickém jazyce. Pokud je nutné smlouvu přeložit do jiného jazyka, má v případě rozporů mezi oběma jazykovými verzemi přednost anglická verze.

Nákupy přes App Store

 1. Tyto podmínky jsou uzavřeny mezi námi a vámi, nikoliv se společností Apple, a my neseme výhradní odpovědnost za licencovanou aplikaci (dále jen "aplikace") a její obsah. Tyto Podmínky nesmějí stanovit pravidla používání Aplikací, která jsou v rozporu s Podmínkami poskytování multimediálních služeb společnosti Apple platnými ke dni účinnosti.
 2. Rozsah licence: Licence udělená vám k Aplikaci je omezena na nepřenosnou licenci k používání Aplikace na jakýchkoli výrobcích značky Apple, které vlastníte nebo ovládáte, a v souladu s pravidly používání stanovenými v Podmínkách poskytování mediálních služeb společnosti Apple, s výjimkou toho, že k takové Aplikaci mohou mít přístup a mohou ji používat další účty spojené s kupujícím prostřednictvím rodinného sdílení nebo hromadného nákupu (pokud je poskytován).
 3. Údržba a podpora: Za poskytování veškerých služeb údržby a podpory ve vztahu k Aplikaci, jak je uvedeno v těchto podmínkách nebo jak je vyžadováno příslušnými právními předpisy, jsme odpovědní výhradně my. Berete na vědomí, že společnost Apple nemá žádnou povinnost poskytovat jakékoli služby údržby a podpory týkající se Aplikace. 
 4. Záruka: Za veškeré záruky na produkty, ať už výslovné nebo předpokládané podle zákona, odpovídáme výhradně my, a to v rozsahu, v jakém nebyly účinně odmítnuty. V případě, že Aplikace nesplňuje jakoukoli platnou záruku, můžete o tom informovat společnost Apple a ta vám vrátí kupní cenu za Aplikaci; V maximálním rozsahu povoleném platnými právními předpisy nemá společnost Apple ve vztahu k Aplikaci žádné další záruční závazky a za jakékoli další nároky, ztráty, závazky, škody, náklady nebo výdaje, které lze přičíst jakémukoli nesplnění záruky, neseme výhradní odpovědnost. 
 5. Reklamace produktu: My (nikoli společnost Apple) jsme odpovědní za řešení jakýchkoli vašich nároků nebo nároků třetích stran týkajících se Aplikace nebo vašeho vlastnictví a/nebo používání této Aplikace, mimo jiné včetně: (i) nároky z odpovědnosti za výrobek; (ii) jakékoli nároky na to, že Aplikace nesplňuje jakýkoli platný právní nebo regulační požadavek; a (iii) nároky vyplývající z právních předpisů na ochranu spotřebitele, soukromí nebo podobných právních předpisů, včetně nároků v souvislosti s používáním rámců HealthKit a HomeKit Naší licencovanou aplikací. Tyto podmínky neomezují naši odpovědnost vůči Vám nad rámec toho, co je povoleno příslušnými právními předpisy. 
 6. Práva duševního vlastnictví: V případě jakéhokoli nároku třetí strany na to, že Aplikace nebo vaše vlastnictví a používání této Licencované aplikace porušuje práva duševního vlastnictví této třetí strany, jsme za vyšetřování, obhajobu, vypořádání a vypořádání takového nároku na porušení práv duševního vlastnictví odpovědní výhradně My (nikoli společnost Apple). 
 7. Dodržování právních předpisů: Prohlašujete a zaručujete, že (i) se nenacházíte v zemi, na kterou vláda USA uvalila embargo nebo která byla vládou USA označena za zemi podporující terorismus; a (ii) nejste uvedeni na žádném seznamu zakázaných nebo omezených stran vlády USA. 
 8. Veškeré své dotazy, stížnosti nebo nároky týkající se Licencované aplikace s námi sdílejte prostřednictvím kontaktních údajů uvedených na konci těchto Podmínek. 
 9. Smluvní podmínky třetích stran: Při používání naší Aplikace musíte dodržovat příslušné smluvní podmínky třetích stran. 
 10. Příjemce třetí strany: My i vy bereme na vědomí a souhlasíme s tím, že společnost Apple a její dceřiné společnosti jsou oprávněnými třetími stranami těchto Podmínek a že po vašem přijetí Podmínek bude mít společnost Apple právo (a bude se mít za to, že toto právo přijala) vymáhat tyto Podmínky vůči vám jako oprávněné třetí straně.

Odpovědná osoba

Roman Kejklíček

Na Výspě 1823/64, Prague 4, 147000, Česká republika

IČ 26137836, DIČ 26137836 26137836, EORI/VAT# CZ26137836

info@refereerecorder.com

+420 602 100 975

Tyto Podmínky poskytování služeb a jejich části nabývají platnosti a účinnosti dne 6. března 2021 a ruší předchozí verze.