Zásady ochrany osobních údajů

Your privacy and security

Tento dokument stanoví zásady ochrany osobních údajů společnosti Referee Recorder spol. s r. o. (dále jen "my", "nás" nebo "Referee Recorder") pro používání webových stránek www.refereerecorder.com (dále jen "Webové stránky") a aplikace REFEREE RECORDER (dále jen "Aplikace") a jakýchkoli videí, informací, textů, odkazů, grafiky, fotografií, hudby, zvuku, softwaru, skriptů, audiovizuálních kombinací, interaktivních prvků nebo jiných materiálů či uspořádání materiálů nahraných, stažených nebo objevujících se na Webových stránkách a/nebo v Aplikaci (dále společně jen "Obsah").

Pokud máte výhrady k Zásadám ochrany osobních údajů, neměli byste na Webové stránky ani do Aplikace vstupovat ani je používat. Tyto Zásady ochrany osobních údajů neupravují postupy ochrany osobních údajů spojené s činnostmi mimo internet. Pro účely těchto Zásad ochrany osobních údajů jsou "osobní údaje" definovány jako jakékoli informace, které identifikují nebo mohou být použity k identifikaci, kontaktování nebo nalezení osoby, které se tyto informace týkají.

Změny zásad ochrany osobních údajů

Na osobní údaje, které shromažďujeme a uchováváme, se vztahuje verze Zásad ochrany osobních údajů platná v době jejich shromažďování. Společnost Referee Recorder si vyhrazuje právo čas od času změnit Zásady ochrany osobních údajů podle vlastního uvážení a o podstatných změnách bude informovat na Webových stránkách. Pokud v důsledku takových změn budete chtít změnit způsoby, jakými může společnost Referee Recorder používat vaše osobní údaje, můžete tak učinit postupem popsaným níže v části "Aktualizace vašich osobních údajů a preferencí ochrany osobních údajů". Předpokládá se, že jste se se Změnami zásad ochrany osobních údajů seznámili a že se na vás tyto změny vztahují, pokud budete pokračovat v používání Webových stránek po zveřejnění takového oznámení po dobu třiceti (30) dnů. Referee Recorder nebude vaše preference v tomto ohledu měnit bez vašeho výslovného souhlasu. Pokud však společnost Referee Recorder prodá majetek jinému subjektu nebo pokud společnost Referee Recorder získá jiný subjekt nebo se s ním sloučí, může společnost Referee Recorder poskytnout takovému subjektu informace o zákaznících, které se týkají té části našeho podnikání, která byla prodána jinému subjektu nebo se s ním sloučila, bez vašeho souhlasu.

Subjekt shromažďující osobní údaje

Osobní údaje shromažďuje společnost Referee Recorder spol. s r. o. Naše adresa je Praha, Na Výspě 1823/64, Praha 4. Naše Webové stránky a aplikace mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky, na kterých mohou být shromažďovány osobní údaje. V takových případech, pokud není výslovně uvedeno jinak, se shromažďování a používání vašich osobních údajů řídí zásadami ochrany osobních údajů platnými pro tyto webové stránky.

Shromažďování osobních údajů

Jako návštěvník našich Webových stránek se můžete zapojit do mnoha aktivit, aniž byste museli poskytnout jakékoli osobní údaje. V souvislosti s jinými aktivitami, jako je například používání Aplikace, vás můžeme požádat o poskytnutí určitých informací o sobě vyplněním a odesláním online formuláře. Zapojení do těchto aktivit je zcela dobrovolné. Pokud se však rozhodnete do těchto činností zapojit, můžeme vás požádat, abyste nám poskytli své osobní údaje, například jméno a příjmení, poštovní adresu, e-mailovou adresu, telefonní číslo a další osobní údaje. Při objednávání produktů nebo služeb na našich Webových stránkách můžete být požádáni o poskytnutí čísla kreditní karty, dodací adresy apod. V závislosti na dané činnosti jsou některé z informací, o jejichž poskytnutí vás žádáme, označeny jako povinné a některé jako dobrovolné. Pokud v souvislosti s určitou činností neposkytnete povinné údaje, nebudete se moci této činnosti zúčastnit. Při používání Webových stránek můžeme také shromažďovat určité technické a směrovací informace o vašem počítači, abychom vám usnadnili používání Webových stránek a jejich služeb. Můžeme například zaznamenávat proměnné prostředí, jako je typ prohlížeče, operační systém a adresa internetového protokolu ("IP") vašeho počítače. Tyto proměnné prostředí používáme k usnadnění a sledování používání Webových stránek a jejich služeb. Aniž bychom vás o tom v každém konkrétním případě výslovně informovali, nesrovnáváme tyto informace s žádnými vašimi osobními údaji. Pokud prostřednictvím Webových stránek poskytnete společnosti Referee Recorder své osobní údaje, berete na vědomí a souhlasíte s tím, že tyto údaje mohou být přenášeny přes hranice států a mohou být uloženy a zpracovávány v kterékoli ze zemí, v nichž má společnost Referee Recorder své pobočky, mimo jiné včetně České republiky. Rovněž berete na vědomí, že v některých zemích nebo v souvislosti s některými činnostmi mohou shromažďování, předávání, uchovávání a zpracovávání vašich informací provádět důvěryhodní dodavatelé společnosti Referee Recorder. Tito dodavatelé jsou smluvně zavázáni nepoužívat vaše osobní údaje pro své vlastní účely ani je neposkytovat třetím stranám. Webové stránky mohou obsahovat odkazy na webové stránky spravované třetími stranami, které mohou vyžadovat a shromažďovat vaše osobní údaje. Pokud není výslovně stanoveno jinak, osobní údaje, které poskytnete při návštěvě takové webové stránky, podléhají zásadám ochrany osobních údajů zveřejněným na těchto jiných webových stránkách. Abychom omezili chyby v naší databázi, ověřili pravost našich uživatelů a zabránili zneužití našeho systému, můžeme občas doplnit osobní údaje, které nám poskytnete, o informace ze zdrojů třetích stran. Vaše údaje můžeme například doplnit o údaje o adrese poskytnuté přepravními společnostmi, abychom vaše údaje upřesnili a zabránili chybám v naší databázi.

Jak se vaše osobní údaje používají

Referee Recorder shromažďuje vaše osobní údaje, aby mohl zaznamenávat a podporovat vaši účast na vybraných aktivitách. Pokud si například stáhnete softwarový produkt, vaše osobní údaje se používají ke sledování a správě našich softwarových licencí a k registraci vašich případných práv na údržbu a podporu nebo jiných výhod, které mohou být poskytnuty držitelům licence. Dalším příkladem je, že pokud si od společnosti Referee Recorder vyžádáte technický dokument nebo jiné informace, mohou být osobní údaje shromážděny, abychom vám mohli tyto informace doručit a kontaktovat vás za účelem zjištění, zda potřebujete další informace, produkty nebo služby. Vaše osobní údaje mohou být také použity k tomu, abychom vás informovali o aktualizacích produktů, nových produktech a dalších produktech a službách společnosti Referee Recorder a vybraných třetích stran, pokud jste se rozhodli taková sdělení dostávat. Společnost Referee Recorder může shromažďovat informace o používání Aplikace nebo Webových stránek, například o typech používaných služeb a o tom, kolik uživatelů denně přijímáme. Referee Recorder může tyto statistické údaje použít pro statistickou analýzu, marketing nebo podobné propagační účely.

Vaše volby týkající se osobních údajů

Společnost Referee Recorder uznává a vnímá důležitost odpovědného používání osobních údajů shromážděných na Webových stránkách. Bez vašeho souhlasu vám společnost Referee Recorder nebude sdělovat žádné informace týkající se produktů a služeb dostupných od společnosti Referee Recorder, ačkoli můžeme považovat za nutné s vámi komunikovat ohledně vašeho využívání služeb na Webových stránkách. S výjimkou konkrétních okolností popsaných v těchto Zásadách ochrany osobních údajů společnost Referee Recorder rovněž neposkytne vaše jméno jiným společnostem nebo organizacím bez vašeho souhlasu. Existují i další případy, kdy Referee Recorder může vaše osobní údaje poskytnout. Společnost Referee Recorder může poskytnout vaše osobní údaje, pokud je to podle jejího úsudku v dobré víře nezbytné pro dodržení zákonů nebo nařízení vládních nebo regulačních orgánů nebo v reakci na platné předvolání, příkaz nebo příkaz nebo pro ochranu práv společnosti Referee Recorder nebo jiných osob.

Ochrana vašich osobních údajů

Osobní údaje, které poskytnete společnosti Referee Recorder, jsou uloženy na serveru, ke kterému mají přístup pouze vybraní zaměstnanci společnosti Referee Recorder a případní vybraní poskytovatelé služeb prostřednictvím hesla. Vyvíjíme přiměřené a obvyklé úsilí k zabezpečení všech osobních údajů, které se nacházejí na našich serverech.

Používání souborů cookies

Při návštěvě Webových stránek můžete procházet Webové stránky a přistupovat k důležitým informacím, aniž byste museli odhalit svou totožnost. Abychom mohli naše Webové stránky vylepšovat, používáme ke sledování vaší návštěvy "'cookies". Soubor cookies je malé množství dat, které webový server přenáší do vašeho prohlížeče a které může přečíst pouze server, který vám ho poskytl. Funguje jako vaše identifikační karta a umožňuje společnosti Referee Recorder zaznamenávat vaše hesla, nákupy a preference. Nemůže být spuštěn jako kód ani přenášet viry. Většina prohlížečů je zpočátku nastavena tak, aby soubory cookies přijímala. Prohlížeč můžete nastavit tak, aby vás upozornil na přijetí souboru cookies a dal vám možnost rozhodnout se, zda jej přijmete, či nikoli. (U některých webových stránek, které vyžadují autorizaci, nejsou soubory cookies volitelné. Uživatelé, kteří se rozhodnou soubory cookies nepřijímat, pravděpodobně nebudou mít na tyto stránky přístup.) Ačkoli společnost Referee Recorder používá soubory cookies ke sledování vaší návštěvy Webových stránek a naše webové servery automaticky zaznamenávají IP/internetovou adresu vašeho počítače, společnost Referee Recorder tyto informace obecně nepoužívá k vaší osobní identifikaci. Můžeme tyto údaje shromažďovat, abychom pochopili, jak jsou Webové stránky a služby využívány.

Aktualizace vašich osobních údajů a preferencí ochrany

Máte právo kdykoli přistupovat ke svým osobním údajům a preferencím ochrany osobních údajů a opravovat je. Přístup ke svým osobním údajům a preferencím ochrany osobních údajů a jejich opravu můžete provést buď po přihlášení do sekce Osobní údaje, nebo nám můžete napsat e-mail na adresu info@refereerecorder.com

Pokud jde o komunikaci z naší strany, můžete kdykoli změnit své preference zasílání zpráv pomocí webového formuláře Formulář změny preferencí zasílání zpráv 

V případě potřeby můžete použít formulář pro úplné smazání vašeho účtu.

Dotazy a stížnosti týkající se ochrany osobních údajů

Společnost Referee Recorder bere obavy svých zákazníků o ochranu soukromí vážně. Pokud se domníváte, že společnost Referee Recorder nedodržela tyto Zásady ochrany osobních údajů, pokud jde o vaše osobní údaje, nebo máte jiné související dotazy či obavy, oznamte to prosím neprodleně společnosti Referee Recorder na výše uvedenou e-mailovou adresu. Ve své zprávě prosím co nejpodrobněji popište povahu svého dotazu nebo způsoby, jakými se domníváte, že nebyly dodrženy Zásady ochrany osobních údajů. Váš dotaz nebo stížnost neprodleně prošetříme. Vezměte prosím na vědomí, že společnost Referee Recorder neodpovídá za obsah nebo zásady ochrany osobních údajů webových stránek, které nejsou součástí společnosti Referee Recorder a na které může Aplikace nebo Webové stránky či jiné webové stránky společnosti Referee Recorder odkazovat. Před použitím těchto webových stránek byste se měli seznámit se zásadami ochrany osobních údajů těchto webových stránek.

Last update   2022/12/24